CLOSE

สัมมนาแนวทางลดความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องศรีปราจีน โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา "แนวทางการลดความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ"
(เว้นบรรทัด)
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการ เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านแรงงานสัมพันธ์ และนำไปสู่การเป็นนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่มีขีดสมรรถนะสูง ในการเป็นคนกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
(เว้นบรรทัด)
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปฐม เพชรมณี อดีตรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เกียรติเป็นวิทยากร  โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และสถานประกอบกิจการในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304 ซึ่งมีตัวแทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 120 คน